Wyślij nam swoją informację

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować - pisz śmiało - czekamy!

Opis:

Podpis:

E-mail*:

Telefon*:

Zdjęcie lub film 1:

Zdjęcie lub film 2:

Zdjęcie lub film 3:

Zdjęcie lub film 4:

Akceptuję regulamin

* tylko do wiadomości redakcji

REGULAMIN SERWISU SYGNAŁ

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis SYGNAŁ jest prowadzony przez firmę „AaaMedia.pl – Mateusz Adamski” z siedzibą w Grójcu (05-600), działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, zwaną dalej wydawcą portalu.

2. Serwis SYGNAŁ stanowi część portalu Gorakalwaria.net i funkcjonuje się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umożliwia on publikację wiadomości SMS, MMS, słownych lub tekstowych, zdjęć i filmów w portalach internetowych prowadzonych przez wydawcę portalu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


II. ZASADY OGÓLNE
1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza SYGNAŁ na stronie www.Gorakalwaria.net lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia lub filmu w portalach prowadzonych przez wydawcę portalu i na korzystanie z wiadomości, zdjęcia lub filmu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku),
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
e) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
g) wystawiania,
h) wyświetlania,
i) użyczania i/lub najmu,
j) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia lub filmu do wymogów portalu Gorakalwaria.net lub innego portalu prowadzonego przez wydawcę,
k) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach nadesłanych przez Użytkownika,
l) wykorzystania wiadomości, zdjęć lub filmów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
ł) umieszczania wiadomości, zdjęć i filmów w bazach danych,
m) wykorzystania wiadomości, zdjęć lub filmów w celu promocji portalu Gorakalwaria.net i innych portali będących własnością wydawcy.

2. Użytkownik upoważnia wydawcę portalu do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć lub filmów, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach lub filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

5. Użytkownik przesyłając za pośrednictwem serwisu SYGNAŁ wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym,

d) nie podejmowania działań i przesyłania plików, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu SYGNAŁ.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez wydawcę portalu przez czas nieoznaczony.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU SYGNAŁ
1. Korzystanie z serwisu SYGNAŁ wymaga:

a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim (Nick).
lub
b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres sygnal@Gorakalwaria.net zawierającej materiały do w serwisie.

Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez wydawcę portalu wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub pliki muzyczne.

2. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do podania ‘Nicku’ Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych materiałów. Wydawca portalu nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.